Stel cookie voorkeur in

Oudercommissie

Even voorstellen

Sinterklaas, Kerst, Carnaval, interculturele activiteiten, sportevenementen e.d.
Zoals op elke school worden ook op basisschool “De Kleine Wereld” jaarlijks vele bijzondere, niet lesgebonden, festiviteiten gehouden. Gezien het drukke lesprogramma van de vele leerkrachten is het bijna onhaalbaar om hen dit zelf te laten organiseren. Hulp is hard nodig. En aan wie kan het Team dit beter vragen dan aan de ouders / verzorgers? Daarom kent de basisschool “De Kleine Wereld” een Oudercommissie (OC), die wordt gevormd door een gezellige groep enthousiaste ouders.

De Oudercommissie is geen inspraakorgaan. Vragen en problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de directie of de Medezeggenschapsraad (MR). Doordat de Oudercommissie veel contacten met ouders heeft, komen er wel signalen van allerlei aard bij de OC terecht. De OC tracht deze signalen zoveel mogelijk op de juiste plek neer te leggen voor een oplossing.

Wat doet de OC?

Activiteiten

Als Oudercommissie geven wij graag ondersteuning aan de organisatie van vele activiteiten, die bedoeld zijn voor de leerlingen zelf. Uiteraard gaat de organisatie in nauw overleg en in goede samenwerking met het team.
In het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld over de ouders van de OC.
Ook binnen het team vindt er een verdeling plaats.
In een schooljaar staan in elk geval de volgende activiteiten op het programma:
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Basketbaltoernooi, Pasen, Schoolvoetbaltoernooi, Schoolreis, Intercultureel project, Avondvierdaagse (organisatie De Kleine Wereldoase), Sportdag, Slotfeest
De data van deze activiteiten kunt u terugvinden in de kalender van de school en natuurlijk ook hier op de website.
De betreffende contactpersonen bereiden de festiviteiten voor. Máár… voor het welslagen van het evenement zelf hebben we altijd de hulp van vele ouder(s) / verzorger(s) hard nodig. Zonder de inzet en de betrokkenheid van ouders is het voor ons onmogelijk om geslaagde activiteiten op touw te zetten. Ouders die willen helpen, vullen de ouderparticipatielijst in, zodat leerkrachten en/of oudercommissie hun hulp kunnen inroepen.

Vergaderingen

Eens in de zes weken wordt er vergaderd om alle activiteiten soepel te laten verlopen. Bij deze vergadering is een vast teamlid aanwezig. Een enkele keer is er een afvaardiging van de Medezeggenschapsraad (MR) bij de OC-vergadering aanwezig. Het komt ook voor dat iemand van de OC de vergadering van de MR bijwoont. OC en MR vergaderen in de regel één keer per jaar samen.
De bijeenkomsten zijn openbaar. Mochten ouders aanwezig willen zijn bij een OC-vergadering, dan kunnen zij dit laten weten aan de voorzitter van de OC.

Ouderbijdrage

Van de ouderbijdrage worden verschillende, ontspannende activiteiten bekostigd. Activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerst, carnaval e.d. U begrijpt dat deze activiteiten veel geld kosten. Aangezien de regering alleen de kosten voor het lesprogramma betaalt, moeten wij, als ouders, zelf de gezellige dingen betalen.
De ouderbijdrage komt dus in feite bij de kinderen terug. Voor eventuele schoolreisjes en ook de schoolkampen van de groepen 6, 7 en 8 wordt extra betaald.
Een klein deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan de ongevallenverzekering voor de kinderen. Alle leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen onderweg van school naar huis en omgekeerd, tijdens de schooluren, het overblijven en uitstapjes. Meer informatie is te vinden onder het kopje praktische en huishoudelijke zaken op deze website.

Hoogte ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in de eerste vergadering van de Oudercommissie bepaald. Voor de kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, wordt het bedrag in overleg met de penningmeester van de OC naar rato vastgesteld.

Vrijwilligheid ouderbijdrage

De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar zonder ouderbijdrage zal het schooljaar voor uw kind(eren) een stuk minder gezellig zijn. Ouders die geen ouderbijdrage betalen, kunnen per activiteit gevraagd worden een bijdrage te betalen.

Innen ouderbijdrage

De Oudercommissie int de ouderbijdrage.
Ouders die het bedrag per bankoverschrijving willen betalen, kunnen het overmaken naar:
NL 14 ABNA 0415 5668 35, ten name van Stichting St. Josepgscholen, onder vermelding van de naam en groep van elk kind.
De OC is voor het innen van de ouderbijdrage vier ochtenden aanwezig om contant geld te ontvangen. Bij contante betaling wordt uiteraard een kwitantie uitgeschreven.
De Oudercommissie beheert de ouderbijdrage. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester.
Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen kan er via de directeur een betalingsregeling worden afgesproken.

Notulen OC

Van iedere OC-vergadering worden notulen gemaakt. Nadat deze zijn goedgekeurd, het geen steeds in de volgende vergadering gebeurt, liggen deze op school ter inzage, in de OC-klapper in de koffiekamer.

Indien u interesse heeft, vraag dan op school naar de klapper van de OC of schiet één van de leden van de OC aan.

Financiën OC

Begroting

Ieder jaar wordt er door de penningmeester een begroting gemaakt. Voor alle festiviteiten wordt een bepaald budget uitgetrokken. De cijfers zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren. In het begin van het schooljaar wordt deze begroting tijdens een OC-vergadering vastgesteld.
De begroting ligt ter inzage in de OC-klapper in de koffiekamer van school.
Ook hier kan de begroting worden ingezien.

Jaarrekening

In de jaarrekening worden alle kosten die door de OC gemaakt zijn opgenomen. Met deze jaarrekening wordt door de OC financiële verantwoording aan de ouders afgelegd.
Getracht wordt om jaarlijks evenveel uitgaven te doen, als er aan middelen zijn binnengekomen. Op dit moment heeft de OC een kleine reserve voor onverwachte uitgaven.

Kascommissie

Jaarlijks moet de jaarrekening van de oudercommissie gecontroleerd en goedgekeurd worden door een onafhankelijke kascommissie. Het zijn immers de gelden van de ouders die goed besteed moeten worden. Ieder jaar komt er in oktober / november een verzoek te staan in “Het Kleine Wereldnieuws”. Een tweetal ouders wordt verzocht om zitting te nemen in de kascommissie.

Bereikbaarheid

Wilt u meer informatie over de Oudercommissie, de activiteiten of heeft u vragen of suggesties, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met één van de leden. U kunt hen op school altijd aanschieten. Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage, dan willen we u vragen contact op te nemen met de penningmeester.

U kunt ons ook schriftelijk benaderen:
Oudercommissie van Basisschool “de Kleine Wereld”
T.a.v. de voorzitter van de OC
p/a Marie Curiestraat 9
6533 HV  NIJMEGEN
Ons e-mailadres is oc@dekleinewereldnijmegen.nl.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties dan kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een van onze leden. Bent u geïnteresseerd in het huishoudelijk reglement van de oudercommissie, dan kunt u hier het betreffende document downloaden.

Met vriendelijke groeten,
Mariya Ivanova, Theo van Apeldoorn, Georgina Sabandar, Ilse van Drempt, Kelly Penterman, Stefan Meijer, Kim van Koolwijk, Debby Vos, Vera van Apeldoorn, Kim Kok, Tessa van Rooij.