Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad stelt zich voor

Welkom op deze subsite van de MedezeggenschapsRaad (MR) van basisschool de Kleine Wereld.
Middels deze site willen wij u graag meer informatie geven over de MR.
Onder het kopje "Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad" vindt u nadere informatie over de taken van de Gemeenschappelijke MR van de stichting Josephscholen.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De hoofdtaak van de MR kun je omschrijven als invloed uitoefenen op het beleid van de school. Hierbij heeft de MR in sommige gevallen instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) en meer specifiek in het MR-reglement van onze Stichting. Los van de zaken waarover de MR wettelijk advies- of instemmingsrecht heeft, kan de MR gevraagd of ongevraagd reageren op alle zaken die met de school als geheel te maken hebben. De MR heeft dus ook initiatiefrecht en het bestuur of de directie zijn verplicht antwoord te geven binnen een vastgestelde termijn. In praktijk is dit initiatiefrecht zeer belangrijk. Het geeft de MR het recht te reageren op en mee te praten over knelpunten op school, voorgenomen (beleidsmatige) besluiten etc. De MR beschikt over informatierecht: directie en bestuur moeten de MR alle informatie verschaffen die ze in redelijkheid voor haar taak nodig heeft.

De leden van de MR worden gekozen. De grootte van een MR hangt af van het aantal leerlingen dat een school telt. Onze MR bestaat dit schooljaar uit 3 ouders (de zgn. oudergeleding) en 3 teamleden (de zgn. personeelsgeleding). De zittingsduur is sinds kort 3 jaar, waarna maximaal 2 keer verlenging mogelijk is. De achterban van de personeelsgeleding bestaat uit alle personeelsleden op onze school. De achterban van de oudergeleding bestaat uit de oudercommissie als orgaan en alle ouders van de school. Niet elk probleem is meteen een MR-zaak. Als vuistregel kun je stellen dat bij een probleem of klacht van 1 ouder in eerste instantie vaak doorverwezen wordt naar de directie, de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Wanneer een klacht onder meerdere ouders leeft, is het een zaak die in de MR besproken wordt/kan worden. De leden van de MR zitten 'zonder last of ruggespraak', d.w.z. ze zitten weliswaar namens hun respectievelijke achterban in de MR maar zijn vrij om eigen beslissingen te nemen. Het algemeen belang van de school staat voorop.

De MR krijgt regelmatig te maken met nieuwe regelingen vanuit de regering en beleid vanuit de Stichting. Een voorbeeld van dit laatste is bijv het registratieformulier arbeidstijden. Hiervoor werd instemming van de MR gevraagd (leerkrachten vullen dit tegenwoordig in. Doel is m.n. overbelasting te signaleren cq. te voorkomen.)

Er is een aantal zaken waar de MR ieder jaar mee te maken krijgt: - de schoolgids - de begroting van de school en de jaarrekening - het personeelsbeleid - het ARBO-beleid - het schoolformatieplan - het taakbeleid - jaarverslagen - taakverdeling. Twee leden van de MR kunnen lid worden van de GMR (de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van de Stichting Sint Josephscholen), dit jaar zijn er geen vaste afgevaardigden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de notulen ook. Uitzondering zijn onderwerpen die over 1 bepaalde persoon gaan. De notulen en agenda van de MR hangen altijd op het prikbord bij de koffiekamer / personeelskamer. Graag tevoren even aan de secretaris of voorzitter doorgeven wanneer u een vergadering wilt bijwonen (mr@dekleinewereldnijmegen.nl).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend 'orgaan', waarin alle scholen van de Josephstichting vertegenwoordigd zijn. De leden van de GMR worden door de eigen MR van school verkozen en zijn dan voor 2 jaar lid. Dit zal met de aanvaarding van de nieuwe reglementen wel 3 jaar worden.
In de GMR zitten ouders en leerkachten, vanuit iedere MR 1 ouder en 1 leerkracht. Bij een vacature bij de ene groep, bijv. leerkrachten, mag de plek niet opgevuld worden door een extra ouder.
In de GMR wordt gesproken over zaken die voor alle scholen van de Stichting van belang zijn. Het personeelsbeleid is bijvoorbeeld zo'n onderwerp. Het werkt veel handiger om in een keer een regeling voor functioneringsgesprekken af te spreken dan dat je dat met alle twaalf scholen van de stichting afzonderlijk doet.
Zo is het ook al weer een aantal jaren de gewoonte dat het plan 'Weer Samen Naar School' (WSNS) door de GMR besproken wordt. De plannen die de verschillende wijken vervolgens maken, komen voor rekening van de MR-en van de scholen in die wijken.
Dit zijn tegelijkertijd de onderwerpen waar de GMR zich tot nu toe over buigt: het plan WSNS en alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Het ligt in de bedoeling dat op termijn ook het bestuursformatieplan door de GMR wordt besproken. Dit gebeurt nu nog door de vertegenwoordigers van de vakbonden, nadat er met de personeelsleden op de scholen over is gesproken.
De GMR komt 1 keer in de zes weken bij elkaar. Aan de hand van de notulen, het jaarplan en het jaarverslag is het doen en laten van de GMR te volgen door ouders en leerkrachten.

De Josephstichting heeft een website waarin alle scholen, de GMR en het bestuurbureau zijn ondergebracht: www.josephscholen.nl.

Agenda's, notulen en jaarverslagen

De notulen van de vergaderingen kunt u opvragen via mr@dekleinewereldnijmegen.nl.

De jaarverslagen zijn hiernaast als downloads terug te vinden:

Documenten

Voor een eventuele wijziging van de schooltijden zijn de volgende documenten hiernaast handig om in te zien of te raadplegen:

1. Informatie andere schooltijden

2. Enquête andere schooltijden